Pykälä

Pykälä-hanke koostui kahdesta projektista. PYKÄLÄ I käsitteli pyöräilyn ja kävelyn parhaita eurooppalaisia käytäntöjä ja PYKÄLÄ II pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntämistä. Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2009-2011 ja toinen vaihe vuosina 2011-2013.

PYKÄLÄ I: Pyöräilyn ja kävelyn parhaat eurooppalaiset käytännöt

Projektissa olivat mukana kahdeksan suomalaista kaupunkia ja neljä ministeriötä: Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo sekä liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi asiantuntijatahoina olivat Pyöräilykuntien verkosto ja Liikennevirasto.

Projektin tavoitteet:

  • saada pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää
  • edistää pyöräilyn ja kävelyn kulkumuoto-osuuksien kasvattamista ja sitä kautta arki- ja terveysliikuntaa kohdekaupungeissa
  • antaa uusin tieto Euroopasta valtakunnallisten ja kaupunkikohtaisten pyöräilyn ja kävelyn strategiaprosessien tueksi
  • parantaa suomalaisten kaupunkien viihtyisyyttä
  • parantaa pyöräilyn ja kävelyn seurantaa ja tilastointia

Projektin tuotokset:

Tulokset on julkaistu kahdessa laaja-alaisessa teoksessa, jotka toimivat suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden tukena pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä. Ensimmäisessä teoksessa esitellään parhaat pyöräilyä ja kävelyä edistävät käytännöt Euroopassa, ja toisessa teoksessa käsitellään parhaiden käytäntöjen sovellusta Suomeen. Lisäksi on julkaistu opas pyöräilyn ja kävelyn laskennan suunnittelua ja toteutusta varten.

PYKÄLÄ II: Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen

Projektissa mukana olivat Liikenne- ja viestintäministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ympäristöministeriö, Pyöräilykuntien verkosto ry, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Lahden kaupunki, Porin kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Kokkolan kaupunki ja Hyvinkään kaupunki.

Projektin tavoitteet:

  • esittää konkreettisia toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn potentiaalin hyödyntämiseksi entistä paremmin
  • tuottaa tietoa liikenteen ja maankäytön suunnitteluun luoda yhä parempia edellytyksiä pyöräilylle ja kävelylle kaupungeissa
  • edistää arki- ja terveysliikuntaa kohdekaupungeissa
  • tarjota tietoa pyöräily- ja kävelymyönteisen päätöksenteon varmistamiseksi ja kehityksen seuraamiseksi

Projektin tuotokset