Liikenteen kenttätutkimukset

Liikenteen kenttätutkimuksissa voidaan kerätä tietoa esimerkiksi liikennettä havainnoimalla, liikennelaskennoilla tai sujuvuus- ja nopeustutkimuksilla. Vernen käytössä olevia laitteistoja ovat mm. nopeustutka, automaattinen liikennelaskin, integroiva tarkkuusäänitasomittari sekä järjestelmä auton nopeus- ja kulutustietojen reaaliaikaiseen keräämiseen.

Systemaattisen havainnoinnin avulla voidaan kerätä sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa liikennejärjestelmän nykytilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista. Systemaattinen havainnointi on jäsenneltyä, ja siinä havainnoija tutkii kohdettaan ulkopuolisena. Havainnointi toteutetaan kenttätutkimuksena, ja havainnot kirjataan strukturoidulla tavalla. Tämän avulla pystytään keräämään kvantitatiivista tietoa liikenteestä. Havainnoinnin aikana kohteita voidaan myös valokuvata tai videoida.

Liikennelaskentoja voidaan tehdä moottoriajoneuvoliikenteelle, pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Laskennassa voidaan käyttää automaattilaskureita tai käsinlaskentaa. Vernessä käytössä olevan SDR-automaattilaskurin avulla on mahdollista kerätä ajoneuvoliikenteen liikennemäärätietoja ja -trendejä. Käsinlaskennan avulla saadaan kerättyä laskentahetken tilanteen tietoja, joita on mahdollista laajentaa laajennuskertoimien avulla. Käsinlaskennassa tietoa voidaan kerätä väylän liikennemääristä tai liittymissä ja risteyksissä liikkuvien määrästä.

Liikenteen sujuvuutta tutkitaan liikkuvan auton menetelmällä, jossa havaintoajoneuvo liikkuu liikennevirran mukana. Tietoa voidaan kerätä muun muassa matkanopeuden alenemasta ja ruuhkautumisesta. Liikenteen pistenopeuksia voidaan mitata Vernen käytössä olevalla lasertutkalla.

Määräpaikkatutkimuksissa ajoneuvon kuljettajalta tai esimerkiksi joukkoliikenteen matkustajalta kysytään matkan lähtö- ja määräpaikkoja. Määräpaikkatutkimuksen avulla voidaan kerätä tietoa matkojen määrästä ja suuntautumisesta. Tutkimus voidaan toteuttaa tienvarsihaastattelujen avulla tai kuvaamalla rekisteritunnus ja lähettämällä ajoneuvon haltijalle kysely kyseisen matkan lähtö- ja määräpaikoista. Vernessä tehdään myös muita kenttätutkimuksia, kuten pysäköintitutkimuksia ja joukkoliikennetutkimuksia.