Tutkimus tieliikenteen turvallisuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehityksestä Suomessa ja Norjassa

Tieliikenteessä kuolleet Suomessa ja Norjassa vuosina 2000-2019

Norja on noussut 2010-luvun kuluessa kärkimaaksi, kun tarkastellaan tieliikenteessä kuolleiden määrää suhteessa asukaslukuun. Suomessa taas turvallisuuskehitys on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista. Vernessä tehty tutkimus valottaa, mitä Suomessa voidaan oppia Norjalta.

Traficomin, Väyläviraston ja Liikenneturvan rahoittamassa, 1.6.2023 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin tieliikenteen turvallisuuden kehitystä Suomessa ja Norjassa 2000-luvulla ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Pitkällä aikavälillä tieliikenteen turvallisuuden paraneminen on seurausta suuresta määrästä eri tekijöitä. Norjassa tämä ja moni muu tutkimukseen perustuva tieto on omaksuttu tieliikenteen turvallisuustyön perustaksi.

Yksi keskeinen tutkimuksen havainto on, että Suomessa tieliikenteen turvallisuuden parantamisen tulisi olla strategisempaa ja pitkäjänteisempää. Konkreettisina toimina tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi Suomessa voidaan tunnistaa mm. nopeuksiin vaikuttaminen, pienemmät tieverkon kehittämistoimenpiteet sekä huomion suuntaaminen nuorten ja erityisesti nuorten miesten turvallisuuteen.

Tutkimuksen tiedote ja raportti on julkaistu Traficomin verkkosivuilla:

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/norjan-opit-suomelle-tieliikenteen-turvallisuus-koko-liikennejarjestelman

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Suomen%20ja%20Norjan%20tieliikenteen%20turvallisuuden%20ja%20siihen%20liittyvien%20tekij%C3%B6iden%20vertailu.pdf