Vernen kesätervehdys 2023

Raitiovaunu kaupunkiliikenteessä. Kuvituskuva.

Liikenteen tutkimuskeskus Verne toivottaa hyvää kesää 2023! Ajankohtaisia kuulumisia on koottu tähän uutiseen.

Autojen elinkaaripäästöjen ja -kustannusten vertailutyökalun eli Autokalkulaattorin päivitys ja täysin uusi työkalu paketti- ja kuorma-autoille on julkaistu. Työkalut on toteutettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Suomen Ilmastopaneelin ja Traficomin kanssa. Laskurit ovat käytettävissä osoitteessa: https://tieto.traficom.fi/fi/ajoneuvojen-paasto-ja-kustannuslaskurit

Liikenteen päästövähennystoimien kokonaistaloudellinen arviointi (HEETRA) -hankkeen lopputuloksena syntyivät liikennesektorin ilmastopoliittisten toimenpiteiden taloudellisten ja päästövaikutusten kokonaisvaltaiseen tarkasteluun soveltuvat henkilö- ja tavaraliikenteen laskentamallit ja tarkasteluperiaatteet. Hankkeessa kehitetyt työkalut ja tarkasteluperiaatteet mahdollistavat erilaisten toimenpiteiden, kuten tieliikenteen päästökaupan tai sähkökuorma-autojen hankintatukien vaikutusten arvioinnin ja kustannusvaikuttavuuden vertailun. Kehitetyt laskentatyökalut ovat saatavissa asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Tiedote, tutkimusraportti ja policy brief ovat saatavilla osoitteessa: https://tietokayttoon.fi/-/10616/raportti-uusia-tyokaluja-liikenteen-paastovahennystoimenpiteiden-arviointiin

Liikenteen tutkimuskeskus Verne vertaili Traficomin, Väyläviraston ja Liikenneturvan rahoittamassa hankkeessa tieliikenteen turvallisuuden kehittymistä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä Suomessa ja Norjassa 2000-luvulla. Tutkimus nosti esille moni tekijöitä, kuten ajonopeuksiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisen sekä tieliikenteen turvallisuuden strategisen merkityksen, joista Suomi voi oppia naapurimaaltaan. Tutkimusraportti on saatavilla Traficomin julkaisusarjassa, ja linkki siihen on tiedotteen yhteydessä osoitteessa https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/norjan-opit-suomelle-tieliikenteen-turvallisuus-koko-liikennejarjestelman.

Keväällä 2023 Verne on ollut mukana suunnittelemassa NVF:n Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden parantaminen -webinaaria, joka järjestetään 20.9.2023 klo 13.00 – 16.00. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://tieyhdistys-kilta.kehatieto.fi/tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=1171.

Kevään 2023 aikana Verne on aloittanut Vediafin kanssa Logistiikkaan liiketoiminta- ja päästövähennyspotentiaalia päästöraportoinnilla (LOLIPOP) -hanketta. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millaista päästötietoa logistiikassa tarvitaan ja miten päästötiedon keräämistä pitäisi kehittää, jotta sitä voitaisiin hyödyntää uuden, vihreän siirtymää tukevien palveluiden muodostamisessa.

Myös sähkökuorma-autoihin liittyvä hanke Sustainable industry X – Heavy on-road vehicles ecosystem (SIX HOVE) on käynnistynyt Vernessä keväällä 2023. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tiekartta kuorma-autojen sähköistämisen edistämisestä Suomessa elinkaaripäästöjen ja -kustannusten kannalta parhaalla tavalla ottaen huomioon kuljetusyritysten, sähköverkkoyhtiöiden, energiayhtiöiden ja yhteiskunnan näkökulmat. Hanke toteutetaan yhteistyössä VTT:n kanssa.

Opetuksen saralla kevättalvella 2023 järjestettiin englanninkielinen, Challenge Based Learning -menetelmää hyödyntävä kurssi yhdessä Tampereen kaupungin, Rambollin ja Sitowisen kanssa. Kurssilla 19 opiskelijaa ratkoi julkisen tilan käyttöön ja käytettävyyteen liittyviä haasteita viidessä ryhmässä muun muassa yhteisöllisyyden, pyöräilyn ja tilojen talvikäytön näkökulmasta.

Syksyllä 2023 aloittavat opintonsa Vernen kansainvälisen diplomi-insinööriohjelman ensimmäiset opiskelijat. Sustainable Transport -pääaineeseen valittiin noin 20 opiskelijaa monista maista, kuten Iranista, Vietnamista ja Sri Lankasta. Tarkempia tietoja ohjelmasta: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/sustainable-transport-civil-engineering.

ENACT-verkosto eli kestävien kaupunkien automatisoidun ja verkottuneen liikenteen koulutusverkosto (Education Network on Automated and Connected Transport for Sustainable Cities) käynnistää syyslukukaudella 2023 automatisoidun ja verkottuneen liikenteen opintokokonaisuuden (30 op). Käynnistysvaiheessa opintokokonaisuuden opintojaksot avataan ENACT-verkoston seitsemän jäsenkorkeakoulun opiskelijoille. Tavoitteena on kouluttaa ihmisiä, joilla on valmiudet johtaa automatisoitujen ajoneuvojen käyttöönottoa kestävän liikenteen edistämiseksi. Opintokokonaisuus toteutetaan englanniksi. Verne koordinoi koulutusverkostoa. Verkoston opintojaksoja saatetaan myöhemmin tarjota jatkuvan oppimisen palveluna. Katso lisätietoja: https://sites.tuni.fi/enact/.