Uusi tutkimus pyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksien yleisyydestä ja niihin liittyvistä tekijöistä eri maissa 2010-luvulla

Transport Reviews -lehdessä julkaistun uuden tutkimuksen mukaan suurin osa eri maissa tapahtuneista pyöräilijöiden loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista on yksittäisonnettomuuksia. Yksittäisonnettomuudella tarkoitetaan kaatumista tai liukastumista polkupyörällä ilman törmäystä toisen tienkäyttäjän kanssa. Merkittävä osa yksittäisonnettomuuksista tapahtuu tienpinnan ollessa liukas.

Pyöräily parantaa kansanterveyttä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä verrattuna autolla liikkumiseen. Autoiluun verrattuna polkupyörällä liikkuville tapahtuu kuitenkin enemmän loukkaantumisia liikenneonnettomuuksien seurauksena kilometriä kohden. Liikenneturvallisuuden kannalta tarkasteltuna siirtymä autoilusta pyöräilyyn voi siten aiheuttaa myös ei-toivottuja vaikutuksia. Pyöräilijöiden yksittäisonnettomuudet muodostavat merkittävän osan kaikista pyöräilijöiden loukkaantumisista, mutta ongelman suuruusluokka ei ole tarkasti tiedossa. Siksi tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia pyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksista johtuneiden loukkaantumisten osuutta kaikista pyöräilijöiden liikenneonnettomuuksista eri maissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin yksittäisonnettomuuksiin liittyviä tekijöitä.

Kirjallisuustutkimuksessa tunnistettiin yhteensä 22 relevanttia tieteellistä tutkimusta, joissa yksittäisonnettomuuksien osuus pyöräilijöiden loukkaantumisista vaihteli huomattavasti eri maissa. Kun huomioidaan yksittäisonnettomuuksien kannalta vain edustavimmat tutkimusaineistot ja suuremmat otokset, yksittäisonnettomuuksien osuus vaihteli 52 ja 85 prosentin välillä. ksittäisonnettomuuksista johtuneita loukkaantumisia tapahtuu siten enemmän kuin loukkaantumisia, jotka johtuvat törmäyksistä autoilijoiden, jalankulkijoiden ja muiden pyöräilijöiden kanssa. Kun tämän tutkimuksen tuloksia verrataan aiempaan tutkimukseen, yksittäisonnettomuuksien osuuden ja vaihteluvälin voidaan todeta pysyneen suunnilleen samanlaisena 2010-luvulla, kuin se on ollut 2000-luvun alussa.

Tutkimuksen mukaan huomattava osa pyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksista oli liukastumisia liukkaalla tiellä tai hallinnan menettämisiä. Liukas tienpinta johtui useimmiten lumesta tai jäästä. Kaatumisten ja liukastumisten ehkäisemisessä väylien kunnossapidon parantaminen on keskeistä, mutta pyöräilijän turvallinen nopeus ja käyttäytyminen ovat myös tärkeitä. Väylien oikeanlaista suunnittelua ja rakentamista sekä polkupyörän teknisiä ominaisuuksia ei myöskään tule unohtaa. Tutkimuksessa suositellaan jatkossa tutkimaan kokonaisvaltaisesti yksittäisonnettomuuksiin liittyviä tekijöitä, kuten infrastruktuuria, pyöräilijää ja muita yksittäisonnettomuuksiin vaikuttavia tienkäyttäjiä, sekä polkupyörän teknisiä ominaisuuksia. Erityisesti on tarve saada lisää tietoa näiden tekijöiden yhteis- ja vuorovaikutuksesta, jotta yksittäisonnettomuuksien syitä ymmärrettäisiin paremmin.

Englanninkielinen tutkimusartikkeli Review on single-bicycle crashes in the recent scientific literature, jonka ovat kirjoittaneet Roni Utriainen, Steve O’Hern ja Markus Pöllänen, on julkaistu Transport Reviews -lehdessä 28.3.2022. Artikkeli on avoimesti saatavilla verkossa osoitteessa: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2022.2055674

Roni Utriainen

Lisätietoja