COMBI

COMBI – Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings

Suomessa kaikkien uusien rakennusten tulee täyttää EU:n hyväksymät lähes nollaenergiavaatimukset (nearly zero-energy building, nZEB) vuoden 2018 alusta alkaen. Rakennusten  todellisen energiatehokkuuden parantaminen kustannustehokkaasti tähän tavoitetasoon on kuitenkin haasteellinen tehtävä ja tämä korostuu erityisesti julkisissa palvelurakennuksissa. Energiatehokkuusvaatimusten tiukentuessa palvelurakennuksiin integroidaan myös enemmän uusiutuvan energian tuotantoa.

COMBI-hanke keskittyy palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Tutkimus jakaantui viiteen työpakettiin, joista neljä keskittyi varsinaiseen tutkimukseen ja viides paketti tutkimuksen organisointiin ja tulosten tiedottamiseen. Päätutkimusmetodeina olivat laskennalliset tarkastelut ja case-kohteissa tehtävät käytännön mittaukset ja haastattelut.

Tavoitteet:
 • Tarkastella palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasoon kokonaisvaltaisesti.
 • Parantaa palvelurakennusten energiatehokkuutta siten, että valitut ratkaisut täyttävät myös niille asetetut muut vaatimukset ja tavoitteet.
 • Saada aikaan tutkimustuloksia, jotka luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksianostavat yritysten osaamistasoa ja selkeyttävät niiden käytäntöjä energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyen.
 • Tuottaa tutkimustietoa lähes nollaenergiatasoa olevien palvelurakennusten arkkitehtonisista, tilallisista ja toiminnallisista ratkaisumalleista.
 • Kehittää palvelurakennusten rakenneratkaisuja, korjausvaihtoehtoja ja toteutustapoja vaipparakenteiden energiatehokkaaseen toteuttamiseen sekä uudis- että korjauskohteissa.
 • Kehittää palvelurakennusten energiatehokkaita taloteknisiä ratkaisuja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien, ilmanvaihdon, valaistuksen sekä sähkön omatuotannon osalta.
 • Selvittää millä tavoin uusiutuvan energian etätuotanto voidaan ottaa huomioon sekä palvelurakennusten että muiden rakennusten energiatehokkuustarkasteluissa.
 • Kehittää rakentamisen prosesseja energiatehokkuuden näkökulmasta.
 • Tuottaa tutkimustietoa energiankulutuksen pienentäminen vaikutuksista kustannuksiin ja optimoida eri ratkaisuvaihtoehtoja.
 • Laatia suositukset lähes nollaenergiarakennusten energiatehokkuusvaatimuksille palvelurakennusten osalta Suomen olosuhteissa.
 • Jakaa tietoa palvelurakennusten energiankulutuksen pienentämisen vaikutuksista sekä valituista ratkaisuista kunnille, ministeriöille ja yrityksille.

Tutkimuksessa oli mukana tutkimusryhmiä Tampereen yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK). Tampereen yliopistolta tutkimukseen osallistuivat Rakennustekniikan laitokselta rakennusfysiikan, elinkaaritekniikan, energia- ja elinkaaritalouden sekä rakentamisen tuotantoprosessien tutkimusryhmät ja Arkkitehtuurin laitokselta asuntosuunnittelun tutkimusryhmä. Aalto-yliopistolta tutkimukseen osallistui Energiatekniikan laitokselta Energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien laboratorio. TAMK:sta tutkimukseen osallistui Rakentaminen ja teknologiayksikön Talotekniikka-ryhmä. Projektin vastuullisena johtajana toimi professori Juha Vinha ja projektipäällikkönä Anssi Laukkarinen. Tutkimusaika oli 2015–2018.

COMBI-hankkeen rahoittajina oli suuri joukko rakennusalan yrityksiä eri osa-alueilta käsittäen arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelutoimistoja, rakennusliikkeitä, rakennuttajia, rakennusmateriaalivalmistajia, LVIS-laitevalmistajia ja -myyjiä sekä rakennusten kuntotutkimukseen keskittyneitä yrityksiä. Kaikkiaan hankkeessa oli mukana 37 yritystä, Tampereen ja Helsingin kaupungit sekä 7 kuntaa Tampereen kaupunkiseudulta. Yritysrahoituksen lisäksi hankkeeseen saatiin julkista rahoitusta TEKESin INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelmasta, jonka rahoittajana toimi Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).