COMBI

COMBI – Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings

Suomen tavoitteena on, että vuoden 2019 alusta lähtien käyttöönotettavat uudet julkiset rakennukset rakennetaan lähes nollaenergiarakennuksina (nearly zero-energy building, nZEB). Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen kustannustehokkaasti rakennusteknisin keinoin nykyisestä määräystasosta on erittäin haasteellinen tehtävä ja tämä korostuu erityisesti julkisissa palvelurakennuksissa. Energiatehokkuusvaatimusten tiukentuessa palvelurakennuksiin myös integroidaan enemmän uusiutuvan energian tuotantoa.

COMBI-hanke keskittyy palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Tutkimus jakaantuu viiteen työpakettiin, joista neljä keskittyy varsinaiseen tutkimukseen ja viides paketti tutkimuksen organisointiin ja tulosten tiedottamiseen. Päätutkimusmetodeina ovat laskennalliset tarkastelut ja case-kohteissa tehtävät käytännön mittaukset ja haastattelut.

Tavoitteet:

 • Tarkastella palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasoon kokonaisvaltaisesti.
 • Parantaa palvelurakennusten energiatehokkuutta siten, että valitut ratkaisut täyttävät myös niille asetetut muut vaatimukset ja tavoitteet.
 • Saada aikaan tutkimustuloksia, jotka luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksianostavat yritysten osaamistasoa ja selkeyttävät niiden käytäntöjä energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyen.
 • Tuottaa tutkimustietoa lähes nollaenergiatasoa olevien palvelurakennusten arkkitehtonisista, tilallisista ja toiminnallisista ratkaisumalleista.
 • Kehittää palvelurakennusten rakenneratkaisuja, korjausvaihtoehtoja ja toteutustapoja vaipparakenteiden energiatehokkaaseen toteuttamiseen sekä uudis- että korjauskohteissa.
 • Kehittää palvelurakennusten energiatehokkaita taloteknisiä ratkaisuja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien, ilmanvaihdon, valaistuksen sekä sähkön omatuotannon osalta.
 • Selvittää millä tavoin uusiutuvan energian etätuotanto voidaan ottaa huomioon sekä palvelurakennusten että muiden rakennusten energiatehokkuustarkasteluissa.
 • Kehittää rakentamisen prosesseja energiatehokkuuden näkökulmasta.
 • Tuottaa tutkimustietoa energiankulutuksen pienentäminen vaikutuksista kustannuksiin ja optimoida eri ratkaisuvaihtoehtoja.
 • Laatia suositukset lähes nollaenergiarakennusten energiatehokkuusvaatimuksille palvelurakennusten osalta Suomen olosuhteissa.
 • Jakaa tietoa palvelurakennusten energiankulutuksen pienentämisen vaikutuksista sekä valituista ratkaisuista kunnille, ministeriöille ja yrityksille.

Tutkimuksessa on mukana tutkimusryhmiä Tampereen yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK). Tampereen yliopistolta tutkimukseen osallistuvat Rakennustekniikan laitokselta rakennusfysiikan, elinkaaritekniikan, energia- ja elinkaaritalouden sekä rakentamisen tuotantoprosessien tutkimusryhmät ja Arkkitehtuurin laitokselta asuntosuunnittelun tutkimusryhmä. Aalto-yliopistolta tutkimukseen osallistuu Energiatekniikan laitokselta Energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien laboratorio. TAMK:sta tutkimukseen osallistuu Rakentaminen ja teknologiayksikön Talotekniikka-ryhmä. Projektin vastuullisena johtajana toimii professori Juha Vinha ja projektipäällikkönä Anssi Laukkarinen. Tutkimusaika on 2015–2017.

COMBI-hankkeen rahoittajina on suuri joukko rakennusalan yrityksiä eri osa-alueilta käsittäen arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelutoimistoja, rakennusliikkeitä, rakennuttajia, rakennusmateriaalivalmistajia, LVIS-laitevalmistajia ja -myyjiä sekä rakennusten kuntotutkimukseen keskittyneitä yrityksiä. Kaikkiaan mukaan hankkeeseen on lähtenyt 37 yritystä ja kahdeksan kuntaa Tampereen kaupunkiseudulta sekä Helsinki. Yritysrahoituksen lisäksi hankkeeseen on saatu julkista rahoitusta TEKESin INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan liittyvästä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).