ECOSAFE

ECOSAFE – Kosteusturvalliset ja ympäristöystävälliset purueristeiset puurakenteet

Purupohjaisilla eristetuotteilla on monia etuja, joiden ansiosta niillä on mahdollista toteuttaa kosteusturvallisempia rakenneratkaisuja, jotka ovat myös ympäristöystävällisiä, terveellisiä ja teollisesti tuotettavia. Purueristeellä on suuri kosteuskapasiteetti, joka vähentää rakenteiden kosteusvaurioriskiä käyttötilanteessa, parantaa rakenteiden vikasietoisuutta ilmavuototilanteissa ja vähentää homeenestoaineiden ja kemikaalien käytön tarvetta rakenteissa. Puupohjaisena tuotteena purueriste pienentää myös rakenteiden hiilijalanjälkeä, jolla voidaan kompensoida heikompaa lämmöneristyskykyä.

ECOSAFE-hankkeessa tarkastellaan purueristepohjaisten rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa laskennallisesti ja kokeellisesti, ja määritetään millä edellytyksillä niistä saadaan toteutettua kosteusturvallisia rakenteita nykyisissä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa ilman, että lämmöneristeeseen on tarvetta laittaa homeenestoaineita, tai että rakenteessa on tarvetta käyttää höyrynsulkumuovia. Tarkasteluissa verrataan purueristeisten rakenteiden kosteusteknistä toimintaa myös nykyisiin energiatehokkaisiin rakenteisiin. Tarkasteluihin otetaan mukaan sekä pientaloissa että suuremmissa puurakennuksissa käytettäviä ulkoseinien, yläpohjien ja alapohjien rakennetyyppejä. Hankkeessa määritetään myös purupohjaisille eristetuotteille rakennusfysikaalisia materiaaliominaisuuksia, jotta niiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa voidaan tarkastella laskennallisesti entistä tarkemmin. Tutkimuksen tuloksena laaditaan suositukset ja rakenneratkaisut kosteusturvallisten purueristeisten rakenneratkaisujen toteuttamiseksi.

Hankkeessa tarkastellaan lisäksi purueristeisten ulkovaipan rakenneratkaisujen hiilijalanjälkeä verrattuna nykyiset energiatehokkuusmääräykset täyttäviin rakenneratkaisuihin ja määritetään millaisilla U-arvovaatimuksilla purueristeisten rakenneratkaisujen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki alittaa nykyiset energiatehokkuusmääräykset täyttävät vaipparakenteet. Tarkastelut tehdään ympäristöministeriön laatimalla uudella rakennusten elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskentamenetelmällä.

ECOSAFE 2 -hankkeessa tarkastellaan ECOSAFE-hankkeessa havaittua savetuksen edullista vaikutusta kutterieristeen toimivuuteen. Tutkimuksessa täydennetään ECOSAFE-tutkimuksia ja laajennetaan tutkimusta akustiikan, palotekniikan ja mikrobiologian osa-alueille. Akustiikassa tutkitaan kutterinlastueristeen ja savi-kutterirappauksen akustisia ominaisuuksia ja tehdään laskennallista määritystä erilaisten rakennetyyppien akustisista ominaisuuksista. Palotekniikassa määritetään savetetun kutterinlastueristeen palonkestävyys ja lisäksi määritetään rakenteen palo-osastoivuus, kun rakenne on toteutettu kokonaan puu- ja savipohjaisin tuottein. Mikrobiologiassa puolestaan tutkitaan savetuksen vaikutusta kutterinlastueristeen mikrobiologiseen toimintaan. Tehtyjen tutkimusten perusteella ECOSAFE-hankkeen suositusrakenneratkaisuja muutetaan ja täydennetään tarvittavilta osin.

ECOSAFE ja ECOSAFE 2 -hankkeet raportoidaan yhtenä kokonaisuutena 2023 kevätkesällä julkaistavassa loppuraportissa, joka sitoo hankkeissa tehdyt tutkimusosuudet ehyeksi kokonaisuudeksi ja sisältää suositusrakennetyypit perusteluineen.

Projektin kesto on 2019–2023.

ECOSAFE ja ECOSAFE 2 -hankkeet ovat saaneet rahoitusta ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmalta. Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden edistämiseksi. Lisäksi ECOSAFE 2 -hanketta ovat olleet rahoittamassa useat yritykset ja Tampereen yliopisto.

Tulokset

TM Rakennusmaailma (03/2021) Homehtumattomat seinä-, ala- ja yläpohjarakenteet tavoitteena

Laskennallinen tarkastelu

Materiaalikokeet

Koerakennuskokeet

Palotekniikka

Akustiikka

Hiilijalanjälki

Mikrobiologia