RAMI

Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hankkeessa määritettiin uudet mitoitusolosuhteet rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan sekä huonetilojen kesäaikaisen lämpötilan ja jäähdytystehontarpeen mitoitusta varten.

Perustietoja

Rakennusten suunnittelussa on yleinen käytäntö valita rakenteet ja talotekniset järjestelmät mitoittavien olosuhteiden perusteella. Tällöin rakenne tai muu järjestelmä suunnitellaan siten, että se täyttää asetetut vaatimukset mitoittavissa olosuhteissa, jolloin sen voidaan päätellä täyttävän vaatimukset myös mitoittavia olosuhteita helpommissa olosuhteissa. Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hankkeen tavoitteena oli määrittää mitoitusolosuhteet ja -käytännöt rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan sekä huonetilojen kesäaikaisen lämpötilan ja jäähdytystehontarpeen suunnittelua varten.

RAMI-hankkeen keskeisenä lähtötietoina toimivat aiemmassa RASMI-hankkeessa tuotetut mennyttä ja tulevaa ilmastoa kuvaavat tunnittaiset aineistot, jotka sisälsivät mittauksiin perustuvat olosuhteet menneeltä 30-vuotisjaksolta 1989-2018 sekä vuosia 2030, 2050 ja 2080 ympäröivät 30-vuotisjaksot kasvihuonekaasuskenaarioissa RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5. Näitä aineistoja täydennettiin RAMI-hankkeen yhteydessä ilmakehästä alaspäin suuntautuvan pitkäaaltoisen säteilyn osalta.

Rakennusfysiikan osalta hanke oli jatkoa aiemmalle FRAME-hankkeelle, jossa määritettiin edelliset vaipparakenteiden rakennusfysikaalisen suunnittelun kriittiset testivuodet. RAMI-hankkeessa valitut uudet rakennusfysikaaliset mitoitusvuodet korvaavat nämä aiemmat FRAME-hankkeessa määritetyt vuodet. Rakennusfysikaalisesti haastavia, noin kerran 10 vuodessa esiintyviä vuosia on kutsuttu RAMI-hankkeessa mitoitusvuosiksi niiden mitoituksellisen luonteen korostamiseksi ja vuosien selkeämmäksi erottamiseksi energialaskennan testivuosista. Rakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan mitoituskäytännöt on pyritty pitämään pääkohdiltaan samoina FRAME-hankkeessa sekä viimeisimmissä ympäristöministeriön ja RIL ry:n ohjeissa esitettyihin käytäntöihin nähden. Mitoituskäytäntöihin sekä lähtötietojen valintaan ja tulosten tulkintaan on kuitenkin annettu lisäohjeita loppuraportin liitteissä.

RAMI-hankkeessa tarkasteltiin myös huokoisten kiviainespintaisten julkisivujen rasitusolosuhteita pakkasrasituksen ja korroosion näkökulmasta. Osion tuloksia on hyödynnetty uusien rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien valinnassa.

Rakennusten lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutuksen laskentaa varten Suomessa on ollut käytettävissä energialaskennan testivuodet TRY2012 ja uusimpana TRY2020 (Ilmatieteen laitos). Huonetilojen kesäaikaisen lämpötilan ja jäähdytystehontarpeen mitoitukseen ei kuitenkaan ole ollut mitoitusolosuhteita saatavilla. RAMI-hankkeessa tällaiset mitoitusolosuhteet on nyt määritetty ja ne ovat saatavilla rakennusten suunnittelua varten.

RAMI-hankkeen taustatietoja, toteutusta ja tuloksia on kuvattu tarkemmin hankkeen loppuraportissa. Hankkeen toteuttivat Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmä (samalla hankkeen koordinaattori) sekä rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmä, Aalto-yliopiston energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien tutkimusryhmä ja Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt -tutkimusryhmä. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaa. Hankkeen rahoittajana toimi ympäristöministeriö.

Linkit hankkeen tulosaineistoihin löytyvät tästä:

Loppuseminaarin taltiointi ja esitysdiat ovat tällä samalla sivulla alla.

Loppuseminaarin taltiointi ja esitysdiat

RAMI-hankkeen loppuseminaari pidettiin tiistaina 31.5.2022 klo 9-12. Etänä järjestetyn loppuseminaarin ohjelma ja taltiointi sekä esitysdiat pdf-tiedostoina ovat löydettävissä alta.

Loppuseminaarin ohjelma (pdf-tiedosto)

Loppuseminaarin taltiointi Panoptossa

Esitykset:

Loppuseminaarin avaus ja RAMI-hankkeen yleiskuvaus, Juha Vinha (pdf)

Rakennetun ympäristön RASMI-sääaineistossa nyt mukana myös ilmakehästä alaspäin suuntautuvan pitkäaaltosäteilyn tuntiarvot, Kirsti Jylhä (pdf)

Kiviainespintaisten julkisivujen rasitusolosuhteet, Jukka Lahdensivu (pdf)

Rakennusfysiikan tutkimusosiossa tarkastellut rakenteet, lähtötiedot ja mallinnusperiaatteet RAMI-hankkeessa, Teemu Jokela (pdf)

Rakennusfysiikan uusien mitoitusvuosien valinta, Anssi Laukkarinen (pdf)

Huonelämpötilan ja jäähdytystehontarpeen mitoitusolosuhteet, Juha Jokisalo (pdf)

Ympäristöministeriön puheenvuoro: Miten tästä eteenpäin? Timo Lahti