Asuinrakennusten ilmanpitävyys, sisäilmasto ja energiatalous, AISE (2005–2007)

Tutkimusprojektin tavoitteet:

  • Mitata kerrostaloasuntojen ja massiivirakenteisten pientalojen tyypilliset ilmanvuotoluvut uudehkossa rakennuskannassa ja vertailla niitä Kosteusvarma terve pientalo -tutkimuksessa kerättyyn aineistoon.
  • Määrittää tyypilliset ilmavuotojen esiintymisjakaumat eri vaipparakenteilla toteutetuissa pientaloissa ja kerrostaloissa (puurunkoiset ja massiivirakenteiset pientalot sekä betoni- ja puurunkoiset kerrostalot).
  • Määrittää suositeltavat ilmanpitävyyden tavoitearvot pientaloille ja kerrostaloille ottamalla huomioon seuraavat tekijät: energiankulutus, kosteuskonventio, rakennuksen painesuhteet ja vedontunne.
  • Kehittää periaatteet rakennuksen ilmanpitävyyden tarkastusmenettelyksi.
  • Antaa suunnitteluohjeita erilaisten rakennetyyppien ja liitoksien ilmatiiviyden parantamiseksi.
  • Määrittää kerrostaloasunnoissa ja massiivirakenteisissa pientaloissa koneellisen ilmanvaihdon määrä koko asunnon osalta ja ilmanvaihdon äänitaso makuuhuoneiden osalta ja verrataan mittaustuloksia tavoitearvoihin sekä tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerättyyn aineistoon.
  • Määrittää ilmanvaihdon kehitystarpeita ja antaa ohjeita puhtaan ja toimivan ilmanvaihdon toteuttamiseksi varsinkin kerrostaloasunnoissa.
  • Määrittää asuntojen kosteustuotto ja sisäilman kosteuslisän mitoitusarvot ulkolämpötilan funktiona kerrostaloasunnoissa.
  • Selvittää rakennuksen vaipan vaikutusta sisäilman kosteus- ja lämpöoloihin sekä aistittuun ilman laatuun suorittamalla vertailua massiivisten hirsitalojen ja kivitalojen välillä.
  • Määrittää lämmityskauden lämpötilan pysyvyys ja kesäaikaisten ylilämpötilojen esiintyvyys kerrostaloasunnoissa ja massiivirakenteisissa pientaloissa.