Maanvastaisten alapohjarakenteiden mikrobiologinen toimivuus (2005–2006)

Tutkimuksessa maanvastaisen rakenteen alapuolisten täyttökerrosten kosteus- ja mikrobiologisia olosuhteita selvitettiin laajoin kenttämittauksin kohteissa, joissa ei oltu koskaan havaittu alapohjiin liittyviä kosteusongelmia. Tutkimusten mukaan täyttökerrosten vallitsevat olosuhteet, korkea kosteuspitoisuus ja lämpötila, ovat suotuisat mikrobikasvulle. Jonkinasteista mikrobikasvustoa löydettiinkin 98 %:sta kaikista maanäytteistä. Homesienien indikaattorilajeja tai aktinomykeetti-bakteereja, joiden katsotaan indikoivan kosteusvaurioita, löytyi 79 % näytteistä. Tulosten perusteella täyttöjen vesipitoisuudella tai kapillaarisuudella ja mikrobikasvuston määrällä ei ole suoraa yhteyttä. Mikrobikasvu on olosuhteista johtuva, rakenteiden suunnittelussa ja korjaamisessa huomioon otettava reunaehto, ei merkki alapohjan kosteusvauriosta.