Yläpohjarakenteiden rakennusfysikaalinen tutkimuslaitteisto

Yläpohjarakenteiden tutkimuslaitteistoilla tehtävissä olosuhdekokeissa voidaan seurata jatkuvatoimisesti eri rakenteiden rakennusfysikaalista käyttäytymistä. Laitteistoissa voidaan säätää sisä- ja ulkoilman olosuhteita tutkittavan rakenteen eri puolilla täysin automaattisesti. Seurattavina ja säädettävinä olosuhteina ovat sisä- ja ulkopuolen lämpötila ja suhteellinen kosteus sekä paine-ero tutkittavan rakenteen yli. Ulkopuolella on mahdollista säätää lisäksi rakenteen pintaan kohdistuvaa lämpösäteilyä, joka kuvaa auringon lämmittävää vaikutusta sekä ilman virtausnopeutta rakenteen ulkopinnan lähellä.

Yläpohjarakenteiden tutkimuslaitteistoilla rakenteista voidaan tutkia mm. seuraavia asioita:
 • Rakenteen lämmönläpäisykerroin (U-arvo) ja lämmönvastus
 • Rakenteen vesihöyrynläpäisykerroin ja vesihöyrynvastus
 • Rakenteen ilmanläpäisykerroin ja ilmanläpäisyvastus
 • Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden muutokset rakenteissa
 • Puumateriaalien kosteuspitoisuudet
 • Kastuneen rakenteen kuivumisnopeus
 • Jaksottaisten olosuhdesäätöjen vaikutukset
 • Ilmavuotojen aiheuttamat lämpö- ja kosteusolosuhteiden muutokset
 • Rakenteen sisäisen konvektion aiheuttamat lämpö- ja kosteusolosuhteiden muutokset
 • Kosteuden kondensoitumisen voimakkuus rakenteen rajapinnoissa
 • Homehtumisriski eri kohdissa rakennetta
Laitteistojen ominaisuudet
 • Yläpohjarakennelaitteistolla tutkittavan rakenteen mitat:
  • pinta-ala: 2730 mmx1840 mm eli 5,0 m²
  • paksuus: ≤ 800 mm
 • Muutettavat ominaisuudet:
  • lämpötila sisällä ja ulkona
  • suhteellinen kosteus sisällä ja ulkona
  • paine-ero rakenteen yli
  • lämpösäteily rakenteen ulkopinnalla
  • ilman virtausnopeus rakenteen ulkopinnan lähellä.
 • Lämpimän kammion lämpötila: +10…+30 °C
 • Kylmän kammion lämpötila: +20…–30 °C
 • U-arvon mittausepävarmuus: ±5 %
 • Olosuhteiden säätöjä ja mittauksia ohjataan automaattisesti tietokoneella.