Future Spaces -tutkimushanke tähtää sisätilojen ilmanlaadun parantamiseen

Rakennusfysiikan tutkimusryhmä koordinoi laajaa sisätilojen ilmanlaadun parantamiseen tähtäävää Future Spaces -tutkimushanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelukonsepti palvelu- ja liikerakennusten korjaukseen ja olosuhteiden hallintaan.

Palvelu- ja liikerakennuksissa kohdataan nykyään paljon sisäilmaongelmia. Tärkeimpiä ongelmien aiheuttajia ovat mikrobit ja niiden aineenvaihdunta-aineet, hiukkaset, kuidut, radon, VOC, hiilidioksidi, savukaasut ja pöly. Nämä haitalliset aineet ovat peräisin ulkoilmasta, rakennuksen rakenteista, maaperästä, ilmanvaihtojärjestelmästä ja käyttäjistä. Kaiken tämän seurauksena aiheutuvista sisäilmaongelmista seuraa paljon sairauspoissaoloja, sekä työkyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä. Lisäksi käyttäjille aiheutuu paljon kustannuksia ja hankaluuksia rakennusten korjauksista, purkamisista ja väistötilaratkaisuista.

Future Spaces -hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisu näihin ongelmiin kehittämällä palvelukonsepti palvelu- ja liikerakennusten korjaukseen ja olosuhteiden hallintaan, joka huomioi rakennuksen iän, määräykset ja ohjeet, tiiviyden ja vallitsevat paine-erot, rakennusmateriaalit ja niiden käyttäytymisen, lämmöneristyksen lisäyksen vaikutuksen, lämpöviihtyvyystekijät sekä ilmastonmuutoksen ja ulkoilman saasteiden vaikutukset.

– Palvelukonsepti koostuu uudenlaisesta liiketoimintamallista, rakennuksen fysikaalisiin tekijöihin ja sisäilman olosuhteisiin liittyvästä tutkimuksesta, ja lopulta kokonaisratkaisun soveltamisesta korjattaviin rakennuksiin, kertoo tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimiva professori Juha Vinha.

Korjauskohteiden laadukkaampi sisäilman olosuhteiden hallinta tarjoaa mahdollisuuden laajaan kansainväliseen liiketoimintaan. Liiketoiminta keskittyy löytämään tehokkaamman ja suoraviivaisemman tavan toteuttaa korjaushankkeita, jonka on tarkoitus hyödyttää korjausta vaativien kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä.

– Useat kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät ulkoistavat jo olosuhteiden ja talotekniikan hallinnan, mikä yhdistettynä globaalisti vanhenevaan kiinteistömassaan tarjoaa merkittävän markkinasegmentin, kertoo tutkimushankkeen ja yrityshankkeiden välistä yhteistyötä koordinoiva operatiivinen johtaja Jari Erkkilä Tuotekehitys Oy Tamlinkista.

Tämä on liian suuri haaste yhdelle taholle ratkaistavaksi. Tästä syystä haastetta ratkaisemaan kootaan roolitettu konsortio eli ekosysteemi korkean osaamistason yrityksistä ja tutkimuslaitoksista, sekä myöhemmin muista tahoista.

Palvelukonsepti kehitetään useiden keskeisten toimenpiteiden kautta. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään palvelukonseptiin soveltuvia liiketoimintamalleja. Kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa selvitetään eri aikakausille tyypillisten rakennusten rakennustapoja, -periaatteita, -määräyksiä, -ohjeita ja käytettyjä rakennusmateriaaleja Itämeren ympäristön maissa. Keskeisten vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa tarkastellaan laskennallisesti ja kokeellisesti huomioiden ilmastonmuutoksen, lämmöneristyksen lisäyksen ja ylipaineen vaikutukset. Palvelu- ja toimistorakennusten sisäolosuhteita tutkitaan rakennuksissa tehtävien laajojen mittausten avulla. Sisäolosuhteita parannetaan myös talotekniikan teknisen kehityksen ja ohjaustekniikan kehityksen avulla. Olosuhteiden hallintaa ja ohjausta kehitetään optimaaliseksi rakennuksen ikä ja käyttö huomioiden. Lisäksi tutkimustulosten avulla kehitetään rakennusten kuntoarviomenettelyä ja korjausohjeita.

– Kehitetyn palvelukonseptin etuja ovat sen kyky huomioida kiinteistön rakennusaikakausi sekä ympäristötekijät ja ilmastonmuutos. Konsepti parantaa rakennuksen kuntoa, sisäolosuhteita, kosteusturvallisuutta, energiatehokkuutta, CO2-päästöjä ja kiinteistön arvoa, toteaa professori Juha Vinha.

Konsepti on asiakkaille investointivapaa, ja vaikuttaa suoraan ihmisten terveyteen ja työtehoon. Konseptin on tarkoitus tuottaa kilpailukykytekijä konseptia käyttävälle ekosysteemille, ja palveluinnovaation kansainvälisille markkinoille.

Hankkeen kesto on 1.9.2020—31.8.2022. Hankkeen toteutukseen osallistuu kolme tutkimusryhmää Tampereen yliopistosta (Rakennusfysiikka, Aerosolifysiikka, Tietojohtaminen) ja VTT, sekä suuri joukko yrityksiä, kansainvälisiä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tutkimuksen vastuullisena johtajana ja tutkimusosuuden koordinaattorina toimii professori Juha Vinha (TAU Rakennusfysiikka) ja projektipäällikkönä väitöskirjatutkija Petteri Huttunen (TAU Rakennusfysiikka). Aerosolifysiikan tutkimusryhmästä vastuuhenkilöinä ovat assoc. prof. Topi Rönkkö ja TkT Panu Karjalainen, ja Tietojohtamisen tutkimusryhmästä prof. Hannu Kärkkäinen ja väitöskirjatutkija Karan Menon. VTT:n osuuden vastuullisena johtajana toimii Vice President Tuula Mäkinen ja projektipäällikkönä Hannu Salmela. Koko hankkeen koordinaattorina toimii Jari Erkkilä Tuotekehitys Oy Tamlinkista. Tutkimusosuuden kokonaisrahoitus on n. 1,8 M€ ja koko hankkeen rahoitus sisältäen yritysten omat tuotekehitysprojektit yhteensä n. 3,7 M€. Hankkeen rahoittajina ovat Business Finland, Tampereen yliopisto ja VTT sekä mukana olevat yritykset. Projekti on osa Business Finlandin sisäilman laadun kasvumoottorin IAQe:n (Indoor Air Quality ecosystem) toimintaa.

 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Professori Juha Vinha, Rakennusfysiikka, Tampereen yliopisto

juha.vinha@tuni.fi, puh. 040-8490296

COO Jari Erkkilä, Tuotekehitys Oy Tamlink

jari.erkkila@tamlink.fi, puh. 040-5136917