ECOSAFE-hankkeissa on tutkittu kutterinlastun käyttöä rakennusten lämmöneristeenä – Hankkeiden loppuseminaari keräsi yli 50 kuulijaa

Hankkeiden loppuseminaarissa 2.6.2023 tarjottiin laaja katsaus perinteisen ja savetetun kutterinlastun ominaisuuksiin sekä niillä toteutettujen rakenneratkaisuiden toimintaan nykyvaatimukset täyttävissä rakenteissa.

Osallistujille tarjottiin uusinta tutkimustietoa vähähiilisestä ja luonnonmukaisesta rakentamisesta sekä evästystä kutterinlastueristeiden käyttöön suunnittelussa ja rakentamisessa. Hankkeissa saadut tulokset osoittivat luonnonmukaisten rakennusmateriaalien vahvuudet sekä erityisesti kutterinlastun savetuksen mahdollisuudet.

ECOSAFE-hankkeessa tuotetut julkaisut sekä loppuseminaarin tallenne ja esitykset ovat saatavissa täältä: ECOSAFE | Rakennusfysiikka | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

ECOSAFE-hankkeissa tutkittiin yhtä lailla rakennusmateriaaleja kuin kokonaisia rakenteitakin.

Ympäristöministeriön rahoittamassa ECOSAFE- hankkeessa on tarkasteltu kutterinlastueristepohjaisten rakenneratkaisujen rakennusfysikaalista toimintaa laskennallisesti ja kokeellisesti, ja määritetään millä edellytyksillä niistä saadaan toteutettua kosteusturvallisia rakenteita nykyisissä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. ECOSAFE 2 -hankkeessa on tarkasteltu savetuksen edullista vaikutusta kutterinlastueristeen rakennusfysikaaliseen toimivuuteen sekä laajennettu ECOSAFE-tutkimuksia akustiikan, palotekniikan, hiilijalanjälkilaskennan ja mikrobiologian osa-alueille. Tutkimuksen rahoittivat ja siihen osallistuivat Ympäristöministeriön ja Tampereen yliopiston lisäksi useat rakennusalan yritykset. Tutkimushankkeen koordinaattorina toimi Rakennusfysiikan tutkimusryhmä ja vastuullisena johtajana professori Juha Vinha. Hankkeiden kustannusarvioiden yhteissumma oli 572 000 € ja kesto 1.9.2019 – 30.6.2023. Vastaavia poikkitieteellisiä tutkimuksia, joissa tiettyjä materiaaleja ja niillä toteutettuja rakenteita olisi tutkittu yhtä kokonaisvaltaisesti, on tehty erittäin vähän. Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Ulkoseinärakenteiden kenttätutkimuksissa ja laskennallisessa mallinnuksessa todettiin savetetun kutterinlastun alentavan suhteellista kosteutta tuulensuojalevyn sisäpinnassa, mikä on puurankaseinän rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta kriittinen kohta. Tällä on merkitystä erityisesti tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa, joiden odotetaan muuttuvan rakennusfysikaalisesti nykyistä haastavammaksi. Ulkoseinärakenteiden ääneneristys todettiin vähintään yhtä hyväksi kuin tyypillisten nykyisten rankaseinärakenteiden. Väliseinien osalta löydettiin ratkaisu asuntojen väliset palo- ja ääneneristysvaatimukset täyttävän rakenteen toteuttamiseen. Rakenteiden hiilijalanjälki todettiin verrokkirakenteita merkittävästi alhaisemmaksi. ECOSAFE-ratkaisuilla toteutettavan yläpohjan hiilijalanjälki on pienimmillään yksi kolmasosa tyypillisen pientalon yläpohjan hiilijalanjäljestä ja ulkoseinän hiilijalanjälki 60 % vertailurakenteen arvosta.

Seinien rakennusfysikaalista toimintaa tutkittiin Rakennusfysiikan tutkimusryhmän koerakennuksissa Hervannan kampuksella.

Tehdyt materiaalikokeet mahdollistavat erilaisten rakenteiden suunnittelun nykyaikaisia laskenta- ja simulointimenetelmiä käyttäen. Kattavien rakennusfysikaalisten materiaaliominaisuuksien lisäksi mitattiin savetetun kutterinlastueristeen äänen absorptiokerroin ja paloluokka, saven fysikaalis- kemiallisia ominaisuuksia sekä tavallisen ja savetetun kutterinlastun mikrobiologisia ominaisuuksia. Savetetun kutterinlastun absorptioluokaksi saatiin A ja standardin EN 13501-1:2019 mukaiseksi paloluokaksi D-s2, d0. Mikrobiologisissa tutkimuksissa todettiin kutterinlastun savetuksen vaimentavan homeenkasvua, mikä edesauttaa rakenteiden toimintaa tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa ja on luonnollisesti edullista rakenteiden vikasietoisuuden kannalta. Merkittävää on, ettei kutterinlastun tai muiden materiaalien savetus muodosta vaaraa resistenttien homekantojen syntymiselle, mikä on mahdollista homeenestokemikaaleja käytettäessä.

Tulosten perusteella laadittiin suositeltavien ulko- ja väliseinien, alapohjan ja yläpohjan rakennetyypit helpottamaan tutkittujen materiaalien ja ratkaisujen hyödyntämistä.

Hanke jatkuu edelleen ECOSAFE 3 hankkeena, jonka tavoitteen on muun muassa saada aikaan tutkittaville tuotteille tuotehyväksynnät eri käyttötarkoituksiin.

Ohjausryhmän edustajia koolla loppuseminaarin jälkeen. Oikealla tutkimuksen vastuullinen johtaja Juha Vinha.